Privacyverklaring

Inleiding
Stichting Alliance van 100 ("Alliance") is een business club die zich voornamelijk richt op de regio Roermond/Midden-Limburg. Alliance organiseert jaarlijks zakelijke en culturele activiteiten en biedt daardoor aan de deelnemende bedrijven/instellingen ("Deelnemende Organisatie") een zakelijk netwerk. Deelnemende Organisaties kunnen tegen betaling van een jaarlijkse deelnemersbijdrage in beginsel met twee personen deelnemen aan de zakelijke en culturele activiteiten. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken. Alliance houdt zich daarbij aan de wet. Alliance respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Alliance verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verwerking persoonsgegevens
Alliance registreert de door de Deelnemende Organisatie opgegeven contactpersoon of – personen in haar overzicht van Deelnemende Organisaties, welke lijst gepubliceerd wordt op haar website (www.alliance-roermond.nl).

Deelnemende Organisaties ontvangen voor iedere activiteit een uitnodiging en kunnen desgewenst kenbaar maken welk personen van haar organisatie zullen deelnemen aan de betreffende activiteit. Alliance registreert welke personen namens de Deelnemende Organisatie zullen deelnemen en stuurt aan de Deelnemende Organisaties per activiteit een overzicht van de personen namens de Deelnemende Organisatie zullen deelnemen aan de betreffende activiteit.

Ieder kwartaal ontvangen de Deelnemende Organisaties een nieuwsbrief waarin Alliance tekstueel en via foto’s verslag doet van de activiteiten die in het voorbije kwartaal hebben plaats gevonden.

Doorgifte van persoonsgegevens
Alliance zal geen persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven, organisaties en individuen, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Alliance verstrekt enkel persoonsgegevens aan haar partners zodat ze gegevens voor Alliance kunnen verwerken. Onder haar partners verstaat Alliance onder meer haar website-beheerder alsmede haar secretarieel/medewerkster waarvan Alliance gebruik maakt voor haar financiële- en deelnemersadministratie.

Verder zal Alliance enkel persoonsgegevens verstrekken indien een wettelijke verplichting dit van haar vereist en maakt zij afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Rechten en bewaartermijn
Alliance bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op haar rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Het basisprincipe is dat Alliance persoonsgegevens alleen bewaart zo lang dat nodig is om haar diensten te kunnen leveren. Hierna zal zij voor zover mogelijk persoonsgegevens verwijderen.  

Worden uw persoonsgegevens door Alliance verwerkt heeft u jegens Alliance een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking en het recht van bezwaar. Wilt u van één of meer van deze rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met Alliance via het e-mailadres info@alliance-roermond.nl.

Alliance, gevestigd te Roermond, KvK-nummer 41068553, e-mailadres: info@alliance-roermond.nl en telefoonnummer: 06-23380558, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot ons secretariaat via bovenstaand emailadres.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alliance behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie mei 2018